×

کوچک کردن و بالا کشیدن سینه / قراردادن پروتز سینه و ران / اصلاح افتادگی و بزرگی شکم و اندام ها / اصلاح افتادگی و چاقی بازوها و ران ها / بازسازی سینه متعاقب / برداشتن سینه به دلیل سرطان