×

انجام پیوند پوست و اصلاح نقایص اندام ها ناشی از ضربه و جراحی های قبلی / انجام پیوند پوست جهت بیماران / اصلاح درمان قطعی زخم بستر و ترمیم جمع شدگی و بد شکلی اندام های ناشی از سوختگی